Gin JSONP

使用 ​JSONP向不同域的服务器请求数据。如果查询参数存在回调,则将回调添加到响应体中。

func main() {
	r := gin.Default()

	r.GET("/JSONP", func(c *gin.Context) {
		data := map[string]interface{}{
			"foo": "bar",
		}
		
		// /JSONP?callback=x
		// 将输出:x({"foo":"bar"})
		c.JSONP(http.StatusOK, data)
	})

	// 监听并在 0.0.0.0:8080 上启动服务
	r.Run(":8080")
}

作者:andy,如若转载,请注明出处:https://www.web176.com/gin-3/24738.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年7月25日
下一篇 2023年7月25日

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注