VueJS实例-货币转换器

我们来创建一个VueJS实例应用:货币转换器

<html>
  <head>
   <title>VueJs Instance</title>
   <script type = "text/javascript" src = "/demo/vue/vue2.min.js"></script>
  </head>
  <body>
   <style>
     #databinding{
      padding: 20px 15px 15px 15px;
      margin: 0 0 25px 0;
      width: auto;
      background-color: #e7e7e7;
     }
     span, option, input {
      font-size:25px;
     }
   </style>
   
   <div id = "databinding" style = "">
     <h1>Currency Converter</h1>
     <span>Enter Amount:</span><input type = "number" v-model.number = "amount" placeholder = "Enter Amount" /><br/><br/>
     <span>Convert From:</span>
     <select v-model = "convertfrom" style = "width:300px;font-size:25px;">
      <option v-for = "(a, index) in currencyfrom" v-bind:value = "a.name">{{a.desc}}</option>
     </select>
     <span>Convert To:</span>
     <select v-model = "convertto" style = "width:300px;font-size:25px;">
      <option v-for = "(a, index) in currencyfrom" v-bind:value = "a.name">{{a.desc}}</option>
     </select><br/><br/>
     <span> {{amount}} {{convertfrom}} equals {{finalamount}} {{convertto}}</span>
   </div>
   
   <script type = "text/javascript">
     var vm = new Vue({
      el: '#databinding',
      data: {
        name:'',
        currencyfrom : [
         {name : "USD", desc:"US Dollar"},
         {name:"EUR", desc:"Euro"},
         {name:"INR", desc:"Indian Rupee"},
         {name:"BHD", desc:"Bahraini Dinar"}
        ],
        convertfrom: "INR",
        convertto:"USD",
        amount :""
      },
      computed :{
        finalamount:function() {
         var to = this.convertto;
         var from = this.convertfrom;
         var final;
         switch(from) {
           case "INR":
           if (to == "USD") {
            final = this.amount * 0.016;
           }
           if (to == "EUR") {
            final = this.amount * 0.013;
           }
           if (to == "INR") {
            final = this.amount;
           }
           if (to == "BHD") {
            final = this.amount * 0.0059;
           }
           break;
           case "USD":
           if (to == "INR") {
            final = this.amount * 63.88;
           }
           if (to == "EUR") {
            final = this.amount * 0.84;
           }
           if (to == "USD") {
            final = this.amount;
           }
           if (to == "BHD") {
            final = this.amount * 0.38;
           }
           break;
           case "EUR":
           if (to == "INR") {
            final = this.amount * 76.22;
           }
           if (to == "USD") {
            final = this.amount * 1.19;
           }
           if (to == "EUR") {
            final = this.amount;
           }
           if (to == "BHD") {
            final = this.amount * 0.45;
           }
           break;
           case "BHD":
           if (to == "INR") {
            final = this.amount *169.44;
           }
           if (to == "USD") {
            final = this.amount * 2.65;
           }
           if (to == "EUR") {
            final = this.amount * 2.22;
           }
           if (to == "BHD") {
            final = this.amount;
           }
           break
         }
         return final;
        }
      }
     });
   </script>
  </body>
</html>

TIPS:在上面的示例中,我们创建了一个货币转换器,该货币转换器将一种货币值转换为另一种货币的选定值。我们创建了两个货币下拉列表。当我们在文本框中输入要转换的金额时,转换后会在下方显示相同的金额。我们正在使用计算属性来进行货币换算的必要计算。

作者:terry,如若转载,请注明出处:https://www.web176.com/vuejs/979.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2020年11月3日 下午3:17
下一篇 2020年11月4日 上午11:25

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注