OceanBase 查看集群 SQL 请求流量是否均衡

运行如下语句可以查看集群 SQL 请求流量是否均衡:

obclient>SELECT/*+ PARALLEL(15)*/t2.zone, t1.svr_ip, COUNT(*) AS QPS, 
   AVG(t1.elapsed_time), AVG(t1.queue_time) 
   FROM oceanbase.gv$sql_audit t1, __all_server t2 
   WHERE t1.svr_ip = t2.svr_ip AND IS_EXECUTOR_RPC = 0  
   AND request_time > (time_to_usec(now()) - 1000000)  
   AND request_time < time_to_usec(now())
   GROUP BY t1.svr_ip ORDER BY t2.zone;

+--------+----------------+------+----------------------+--------------------+
| zone  | svr_ip     | QPS | avg(t1.elapsed_time) | avg(t1.queue_time) |
+--------+----------------+------+----------------------+--------------------+
| ET2_1 | 10.103.224.119 | 379 |      5067.3034 |      33.7071 |
| ET2_1 | 10.103.226.124 | 507 |      5784.1538 |      12.5878 |
| ET2_1 | 10.103.228.177 | 370 |      5958.2162 |      10.9811 |
| ET2_1 | 10.103.229.107 | 356 |      5730.9972 |      39.4185 |
| ET2_1 | 10.103.229.94 | 369 |      5851.7886 |      64.9621 |
| EU13_2 | 10.183.78.113 | 354 |      6182.6384 |      11.3107 |
| EU13_2 | 10.183.78.86  | 349 |      5881.3209 |      10.7393 |
| EU13_2 | 10.183.79.56  | 347 |      5936.0144 |      11.9049 |
| EU13_2 | 10.183.85.152 | 390 |      5988.4846 |      12.0487 |
| EU13_3 | 10.183.76.140 | 284 |      5657.2218 |      11.7993 |
| EU13_3 | 10.183.78.165 | 372 |      5360.6989 |      11.6290 |
| EU13_3 | 10.183.79.198 | 416 |      4154.2861 |      12.2524 |
| EU13_3 | 10.183.86.65  | 446 |      6487.6009 |      24.5112 |
| EU13_3 | 11.180.113.7  | 364 |      5444.4203 |      12.3462 |
+--------+----------------+------+----------------------+--------------------+

作者:唐伯虎点蚊香,如若转载,请注明出处:https://www.web176.com/oceanbase/26124.html

(0)
打赏 支付宝 支付宝 微信 微信
唐伯虎点蚊香的头像唐伯虎点蚊香
上一篇 2023年10月14日
下一篇 2023年10月14日

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注